Semalt: Has gowy SEO öndürijiligi üçin Google-yň gözleg motory konsolyndan peýdalanmak


Mazmuny

  1. Giriş
  2. Google gözleg konsoly näme?
  3. Google gözleg konsolyny nädip sazlamaly
  4. SEO üçin Google Gözleg Konsolyny nädip ulanmaly
  5. SEO üçin Google gözleg konsolyny ulanmagyň peýdasy
  6. Netije

1. Tanyşdyryş

Google gözleg motory häzirki wagtda dünýäde öňdebaryjy gözleg motorlaryndan biridir. Her gün millionlarça adam nädip semremeli, nädip kolleje girmeli, nädip işe girmeli we ş.m. ýaly köp umumy soraglara jogap tapmak üçin peýdalanýar, giňden ýaýranlygy sebäpli, her web sahypasy Google-da ýokary orny eýelemegi isleýär. markanyň görnükliligini, traffigini we satuwyny ýokarlandyrmak. Gynansagam, ähli sahypalar Google-yň ilkinji sahypalaryna girip bilmez.

Google web sahypasynyň gözleg motorynyň işleýşini tertipleşdirmek üçin dürli faktorlary ulanýar. Bu faktorlaryň käbiri web sahypasynyň ýerlikliligini we mazmunyny, indekslenen sahypalaryň sanyny, açar sözleriň ýerlikliligini, açar sözleriň göwrümini we degişli baglanyşyklary öz içine alýar. Google Gözleg motory konsoly, bularyň hemmesini yzarlamaga, gözegçilikde saklamaga we gowulaşdyrmaga kömek edip biler.

2. Google gözleg konsoly näme?

Google Search Console, web ussatlaryna Google-daky saýtlarynyň işine gözegçilik etmäge we düşünmäge mümkinçilik berýän Google tarapyndan döredilen programma. Web sahypaňyz üçin Google Gözleg Konsolyny gurmak üçin ilki bilen onuň işleýşine düşünmeli. Bu gural, saýt eýelerine öz sahypalarynyň reýtinginiň gidişini, gelýänleriň belli bir sahypada näçe wagt sarp edýändigini we gözleg motorynyň işleýşi we belli bir açar söz üçin näderejede ýerleşdirilendigi barada başga-da köp peýdaly maglumatlary görmäge mümkinçilik berýär.

Gözleg konsolynyň ajaýyp tarapy, belli bir wagtyň dowamynda reýting taryhyňyzy barlamaga mümkinçilik berýär. Sahypaňyzyň pes reýting sebäpli ilkinji onlukdan çykandygyny ýa-da reýtingiňizi gowulandyrmakda öňegidişligiňizi görüp bilersiňiz. Gözleg konsolyňyzy dolandyrmaga kömek edýän birnäçe kiçi gural bar. Käbirleri mugt, beýlekileri tölegli.

3. Google gözleg konsolyny nädip sazlamaly

  • Hasaba girmek
Google, gözleg konsolyny hasaba alanyňyzdan soň web sahypaňyzdaky hasabatlar bilen üpjün edýär. Google Gözleg Konsolynda entek hasabyňyz ýok bolsa, şonuň üçin hasaba durmagyňyz maslahat berilýär. Gözleg konsolynda hasaba alanyňyzdan soň, zerur hasabata girmek aňsat. Hasabaty okap, sahypaňyzyň statistikasyny görüp we zerur hasaplaýan islendik üýtgeşmeleri girizip bilersiňiz.

Web sahypaňyz üçin Google Gözleg Konsolyny gurmak üçin ýazylmaly. Bu esasy sahypada tapylan ýönekeý ädimleri ýerine ýetirmek arkaly amala aşyrylýar. Google hasabyňyzy gurmak üçin birnäçe gysga ädim bar. Google gözleg motorynyň netijelerini görmäge mümkinçilik berýän mugt hasap hödürleýär. Şeýle hem, abuna tölegini tölemek we has jikme-jik hasabatlara girmek isläp bilersiňiz.

Hasabyňyzy bellige alanyňyzdan soň, sahypaňyza gözegçilik edip we zerur bolanda täzeläp bilersiňiz. Gözleg döredilenden soň, Gözleg konsolynyň hasabatyna girip, "Toolshli gurallar" baglanyşygyna basyp bilersiňiz. Sahypa ýüklener we hasabat sözbaşysynyň aşagyndaky "Gözleg konsoly" baglanyşygyna basarsyňyz. Google gözleg konsolyna, sahypaňyzyň indekslenen açar sözleriniň tutuş sanawyny görüp boljak sahypa alarsyňyz.

Bu sebiti kesgitläniňizden soň, e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy girizip, "Hasaba gir" -e basmaly bolarsyňyz. Kodyňyz soň e-poçta salgyňyza iberiler. Bu, web sahypaňyza girmek üçin haýsy gözleg sözleriniň ulanylýandygyny yzarlamaga mümkinçilik berer.
  • Konsol we hasabat berýän zat
Web sahypaňyz üçin Google Gözleg motoryny nädip gurmalydygyny bilseňiz, hasabatlaryň nämedigini anyklamagyň wagty geldi. Mysal üçin, iň esasy hasabat saýtyňyzy näçe ulanyjynyň ulanýandygyny aýdýar. Sahypaňyz gaty az adamy özüne çekýän bolsa, has köp adam çekmek üçin mazmunyňyzy üýtgetmegi göz öňünde tutuň.

Eger girýänleriňiz köp bolmasa, sahypanyň adyny has köp gelýänleri özüne çekjek bir zada üýtgetmek peýdaly bolup biler. Bu, sahypanyň dizaýnyny üýtgetmegi we arka baglanyşyklary goşmagy öz içine alyp biler. Sahypaňyzyň dizaýnyny üýtgetmek, reýtingiňizi ýokarlandyrmak we görnükliligini ýokarlandyrmak üçin has köp adamy özüne çekmegi aňsatlaşdyrar.
  • Sahypanyň dizaýnyny üýtgediňmi?
Sahypanyň dizaýnyny üýtgetmäge hiç hili sebäbiň ýokdugyny duýsaňyz, köne dizaýny saklamaly we birneme täzelemeli. Şeýle-de bolsa, köp traffigi özüne çekýän we adamlaryň baglanyşyklaryňyza basmaýandygyny gören sahypaňyz bar bolsa, dizaýny üýtgetmäge synanyşyň. Edilmeli möhüm zat, üýtgetmeli zadyňyzyň bardygyny ýa-da ýokdugyny görmek üçin görkezmeleri üns bilen okamakdyr.

Görkezmeler HTML kodlaryndan sahypaňyzyň Meta belligine islendik zady üýtgetmegiňizi sorap biler. Sahypaňyzyň daşky görnüşini üýtgedeniňizden we ähli zerur koduňyzy ýerleşdireniňizden soň, web sahypaňyz üçin Google Gözleg motoryny nädip gurup boljakdygyny barlamaly bolarsyňyz. Google-da ýerleşdirilen sahypaňyz bar bolsa, webmaster hasabyňyza girip, "Gözleg motorlary" bölümini tapyp bilersiňiz. Bu, adatça sahypaňyzyň URL-ni goýmaly ýeriňizdir.
  • Sazlamalary ýazdyryň
Bu ýerde, "Sazlamalar" -a basmaly we sahypaňyzyň sanawda bolmagyny isleýän Google gözleg motorlarynda sazlamany üýtgetmek üçin degişli düwmä basmaly bolarsyňyz. Bu, sahypaňyzyň gözleg motorlarynda görkezilmegini üpjün eder. Dogry sazlamalar bar bolsa, sahypaňyzyň degişli gözleg motorlarynda görkezilendigini görersiňiz we sahypaňyzyň adynyň gapdalynda görkezilen "Google" nyşanyny görersiňiz.

Belli bir gözleg sözüni girizeniňizde, açylan sanawda görkeziler. Şeýle hem, bu nyşany islän beýleki sahypaňyza üýtgedip bilersiňiz we oklary sagdan çepe geçirmek üçin ulanyp bilersiňiz, şeýlelik bilen sahypaňyza öz baglanyşygyňyzy döredip bilersiňiz. Üýtgeşmeleri özüňiz edip bilmeseňiz, Semalt bu meselede size kömek edip biler.

4. Google gözleg konsolyny SEO üçin nädip ulanmaly

Web sahypaňyzy internetde has bäsdeşlik etmek isleseňiz, Google Gözleg Konsolyny SEO üçin nähili ulanmalydygyny öwrenmeli. Google gözleg guralyny dürli maksat bilen ulanyp bolýar, ýöne bu ýerde köp adamyň bilmeýän aýratyn bir funksiýasy bar.

A. Saýtyň statistikasy

Etjek bolýan zadyňyz, web sahypaňyzyň näçe gözleg motory traffigini alandygyny anyklamakdyr. Muny "Saýtyň statistikasy" goýmasyna basyp edip bolýar. Bu ýerde, hödürleýän önümleriňizi ýa-da hyzmatlaryňyzy näçe adamyň gözländigini görüp bilersiňiz. Web sahypaňyz zerur hasaplaýanlaryň sanyny almasa, käbir üýtgeşmeler girizip bilersiňiz.

B. Elýeterli kategoriýalar

Google gözleg konsolyny SEO üçin nädip ulanmalydygyna göz aýlanyňyzda, size degişli dürli kategoriýalary ulanmak islärsiňiz. Mahabatlandyrmak üçin haýsy önümleriň ýa-da hyzmatlaryň bardygyny gözlemek islärsiňiz. Önümi saýlap alanyňyzdan soň, sahypaňyza URL girizmek mümkinçiligi berler.

Bu, gözleg motoryna geçiren gözlegiňiziň üstünlikli bolandygyny aýtmagyň çalt usulydyr. Gözleýän açar sözleriňize laýyk gelmeýän URL girizseňiz, gözleg şowsuz bolup biler. Google gözleg konsolyny SEO üçin nädip ulanmalydygyny bilmeseňiz, Semaltyň SEO geňeşçileri size amallary ugrukdyryp bilerler we web sahypaňyzy has ýokary derejelere optimizirlemäge kömek edip biljek dürli Semalt gurallary we hyzmatlary bilen üpjün edip bilerler.

5. Google gözleg konsolyny SEO üçin ulanmagyň artykmaçlyklary

Google gözleg konsoly bilen, beýleki web sahypalarynyň sahypaňyza baglanyşyklaryndan gelen basylanlaryň ýa-da girenleriň sanyny görüp bilersiňiz. Şeýle hem, sahypaňyza görkezýän baglanyşyklaryň sanyny we şol baglanyşyklaryň meşhurlygyny yzarlap bilersiňiz; ýokary ygtyýarly baglanyşyklaryň sany näçe köp bolsa, web sahypaňyz şonça-da meşhurlyk we traffik alar. Şeýle hem, bozulan ýa-da ýitip bilýän baglanyşyklaryňyzy yzarlap bilersiňiz. Mundan başga-da, gözleg konsoly size görkezýän spam baglanyşyklaryny tapmaga kömek edip biler.

Google Gözleg Konsolundan hasabat ulanyp, açar söz gözlegini we optimizasiýany amala aşyryp bilersiňiz. Şeýle hem gözlegleriň sanyny we web sahypaňyzyň gözleg motorynyň pozisiýalaryny görmek bolýar. Gözleg konsoly, SEO kampaniýalaryňyzyň gidişini yzarlamaga we açar sözleriňizi yzarlamaga kömek edip biler. Web sahypaňyz üçin ulanmaly dürli açar sözlere düşünip bilýän bolsaňyz, sahypaňyzyň hilini ýokarlandyrmaga kömek etjek täze pikirler bilen çykyş edip bilersiňiz.

Mundan başga-da, Google Gözleg Konsolynyň üsti bilen yzarlap boljak beýleki zatlar, bökmek nyrhlarynyň sany, mahabatlaryňyzyň dykyzlyk derejesi, şeýle hem mahabatlaryňyzyň CTR (basmak derejesi). CTR, mahabatlaryňyza basan adamlaryň göterimine degişlidir. Bu san näçe köp bolsa, şonça-da köp adam web sahypaňyza girýär we müşderileriňiz köp bolar. Google Gözleg Konsoly, mazmunyňyzyň haýsy bölekleriniň gowy optimallaşdyrylandygyny we üýtgedilmegine mätäçdigini anyklamaga kömek edip biler.

6. Netije

Gözleg motorlarynyň talaplaryna laýyk sahypaňyzy we web sahypalaryňyzy optimizirlemek isleseňiz, Google Gözleg Konsolundan peýdalanmaly. Google gözleg konsolynda web sahypaňyzyň işleýşini yzarlamaga mümkinçilik berýän dürli kiçi gurallar bar. Bulardan başga-da, Google Gözleg Konsoly dürli çeşmelerden we açar sözlerden gelýän organiki we tölegli traffigiň mukdaryny görmäge kömek edip biler. Hatda web sahypaňyza girýänleriň sanyny we alýan sahypalaryňyzyň sanyny hem yzarlap bilersiňiz.


send email